1 OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten työkoneiden, telineiden ja laitteiden, vuokraukseen vuokrasopimuksessa mainittujen “vuokralleantajan” ja “vuokralleottajan” välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

2 VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopimat laitteet (jäljempänä ”laitteet”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Laitteisiin ei kuulu koneiden käyttöenergia (polttoaine, sähkö), voiteluaineet tai päivittäinen huolto.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää laitteita muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokrasopimus koskee laitteiden normaalia yksityiskäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

3 VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin laitteet noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin laitteet palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

4 TOIMITUSEHDOT

Laitteet luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

5 KALUSTON PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan tulee palauttaa laitteet Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. 

6 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteiden turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa laitteiden käytön opastuksen. Vuokralleottajan tulee käyttää laitteita huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa laitteiden käyttöohjeita sekä puhdistaa laitteet käytön jälkeen. Vuokralleottaja vastaa laitteiden asianmukaisesta hoidosta, ja sen tulee antaa laitteiden ylläpito päteville henkilöille. Vuokralleottaja vastaa vuokrausaikana laitteiden huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa laitteita eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen laitteen sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös laitteille vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö velvollisuutensa palauttaa laitteet Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin ne olivat Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta puhdistus- ja kunnostuskulut. 

Vuokralleottaja vastaa yksin kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokrattuja laitteita käytettäessä, kuljetettaessa ja asennettaessa, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa. 

Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuvatko laitteet Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen. 

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia ohjeita ja neuvoja. 

8 VUOKRALLEANTAJAN VASTUUN RAJOITUS

Vuokralleantajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa laitetta vuokrattaessa maksettua tai sovittua vuokraa. 

9 VAKUUTUKSET

Laitteet eivät ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettuja. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia laitteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaanlukien. 

10 SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö vuokrien maksamisen tai muutoin rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa laitteet takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle aiheutuneet kustannukset ja vahingon. 

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta. 

11 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa laitteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle. 

12 VUOKRAN MÄÄRÄ JA MAKSAMINEN

Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan sopimuksessa mainitun vuokran Vuokranantajalle joko etukäteen laitetta vuokrattaessa tai vuokra-ajan jälkeen Vuokranantajan lähettämää laskua käyttäen, ellei osapuolten kesken ole erikseen muuta sovittu.